ASVS 2022 Congress

President

Chung-Dann KAN

Organizing Committee

Chairman

Chiao-Po HSU

Secretary General

Yi-Ting TSAI

Deputy Secretary

Po-Jen KO

I-Hui WU

Secretariat

Hsin-Tzu HSU

Yu-Tong YEN

Advisory Board

Bor-Chih CHENG

Chaw-Chi CHIU

 

Ming-Jang HSIEH

Fan-Yen LEE

 

Chia-Hsun LIN

Pyng Jing LIN

 

Chun-Che SHIH

Chien-Sung TSAI

 

Shoei-Shen WANG

Jeng WEI

Committee Members

Scientific

Chih-Yang CHAN

Jui-Chih CHANG

 

I-Ming CHEN

Jer-Shen CHEN

 

Po-Lin CHEN

Yi-Tso CHENG

 

Sung-Yu CHU

Chong-Chao HSIEH

 

Chao-Han LAI

Pao-Yen LIN

Sun SHEN

Ta-Wei SU

Wei-Hwa TAN

Sheng-Yueh YU

Publication

Kuo-Sheng LIU

Hsiao-En TSAI

International

Shao-Wei CHEN

Shih-Rong HSIEG

 

Kuo-Chen LEE

Chih-Yuan LIN

Chung-Lin TSAI

Membership

Chien-hwa CHANG

 

Social Program

Ying-Cheng CHEN

Yao-Kuang HUANG

Hsu-Ting YEN

Financial

Chun-Yang HUANG

Council Members of Asian Society for Vascular Surgery

President

Chung-Dann KAN

Taiwan

Secretariat

Stephen CHENG

Hong Kong

Treasurer

Yew Pung LEONG

Malaysia

Councilors

Mussaad AI-SALMAN

Saudi Arabia

 

Ahmet Kursat BOZKURT

Turkey

 

Zhong CHEN

China

 

Niaz Ahmed CHOUDHURYBangladesh

 

Naresh GOVINDARAJANTHRAN

Malaysia

 

Tarun GROVER

India

 

Kamphol Laohapensang

Thailand

 

Kimihiro KOMORIJapan

 

Steven KUM

Singapore

 

Sandeep Raj PANDEY

Nepal

 

KiHyuk PARK

Korea

 

Dedy PRATAMA

Indonesia

Josefino I SANCHEZ

Philippines

 

Chun-Che SHIH

Taiwan

 

ASVS2022 Secretariat: 2022asvs@gmail.com

Copyright © The 23rd Congress of the Asian Society for Vascular Surgery All rights reserved.

Sponsored by National Science and Technology Council.